ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 44 ระนอง
การทำขนมไทย 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 10 พฤศจิกายน 2563 13 พฤศจิกายน 2563 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง 20 20
2 18 มกราคม 2564 22 มกราคม 2564 ศูนย์ อพปร. หมู่ที่ 3 ตำบลบางนอน อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 20 20
3 25 พฤษภาคม 2564 28 พฤษภาคม 2564 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหงาว หมู่ที่ 3 ตำบลหงาว อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 20 20