ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 36 ชั่วโมง2020
2เทคนิคการเชื่อมทิกสำหรับงานสแตนเลส 12 ชั่วโมง2020
3การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ต้องการของตลาด 12 ชั่วโมง2020
4การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการ 6 ชั่วโมง5050
5เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 36 ชั่วโมง2020
รวม 130130