ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม
การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการ 6 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 30 มีนาคม 2564 30 มีนาคม 2564 รีสอร์ทสวนนพรัตน์ ต.บ้านปรก อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สส 50 50