ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ต้องการของตลาด 12 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 8 กันยายน 2564 9 กันยายน 2564 วิสาหกิจชุมชนแป้งร่ำ ต.บางนางลี่ อ.อัมพวา จ.สส 20 20