ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม
เทคนิคการเชื่อมทิกสำหรับงานสแตนเลส 12 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 10 กรกฎาคม 2564 17 กรกฎาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม 20 20