ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การทำผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ 30 ชั่วโมง6060
2การปูกระเบื้อง 30 ชั่วโมง2020
3การถนอมอาหารและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 30 ชั่วโมง2020
รวม 100100