ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก
การปูกระเบื้อง 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 26 ธันวาคม 2563 30 ธันวาคม 2563 อาคารอเนกประสงค์บ้านพุกระโดน ม.1 ต.ไทรย้อย อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 20 20