ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก
การทำผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
3 18 มกราคม 2564 22 มกราคม 2564 อาคารเอนกประสงค์บ้านโคกสลุด ม.1 ต.โคกสลุด อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 20 20
2 28 มกราคม 2564 1 กุมภาพันธ์ 2564 อาคารเอนกประสงค์บ้านปลวกง่าม ม.5 ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 20 20
4 1 เมษายน 2564 5 เมษายน 2564 อาคารอเนกประสงค์ หมู่ 22 ตำบลหนองกะท้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 20 20