ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก
การถนอมอาหารและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
5 14 มิถุนายน 2564 18 มิถุนายน 2564 อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 20 20