ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการพัฒนาทักษะกำลังแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ลำดับที่ หน่วยงาน เป้าหมาย จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
รวม6,5006,6166,370
1สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา2,0002,0061,954
2สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี1,1001,1151,015
3สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง2,2002,2032,150
4สำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก10000
5สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์1,1001,2921,251