ประจำวันที่ 8 กรกฎาคม 2563

โครงการพัฒนาทักษะกำลังแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ลำดับที่ หน่วยงาน เป้าหมาย จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
รวม6,5005,1804,603
1สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา2,0001,6981,595
2สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี1,1001,042746
3สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง2,2001,3851,342
4สำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก10000
5สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์1,1001,055920