ประจำวันที่ 21 กันยายน 2563

โครงการพัฒนาทักษะกำลังแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ลำดับที่ หน่วยงาน เป้าหมาย จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
รวม6,5006,5056,259
1สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา2,0002,0061,954
2สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี1,1001,1151,015
3สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง2,2002,1322,078
4สำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก10000
5สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์1,1001,2521,212