ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการพัฒนาทักษะกำลังแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ลำดับที่ หน่วยงาน เป้าหมาย จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
รวม6,5006,6166,370
1สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี1,1001,1151,015
2สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง2,2002,2032,150
3สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา2,0002,0061,954
4สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์1,1001,2921,251
5กองพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก10000