ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการพัฒนาทักษะกำลังแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
สำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน