ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม เวลา 7.30 น.

โครงการพัฒนาทักษะกำลังแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถขุด 30 ชั่วโมง1512
2การบำรุงรักษาเครื่องจักรในโรงงานและเครื่องจักรที่ใช้ในระบบโลจิสติกส์ 30 ชั่วโมง9292
3ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 30 ชั่วโมง262245
4การทำเครื่องดื่มจากสมุนไพรไทย 30 ชั่วโมง8080
5พนักงานขับรถยกสินค้า 30 ชั่วโมง267250
6การใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซลขั้นสูง 30 ชั่วโมง222218
7การทำเบเกอรี่ 30 ชั่วโมง2525
8PLC ระดับ 1 30 ชั่วโมง100100
9เทคนิคการบำรุงรักษารถยก 30 ชั่วโมง2828
10ผู้ควบคุมการใช้ปั่นจั่นชนิดเหนือศีรษะ 30 ชั่วโมง119119
11การเชื่อมทิก 30 ชั่วโมง1919
12การบริหารสินค้าคงคลัง 30 ชั่วโมง5050
13การประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 ชั่วโมง9898
14การใช้งาน HMI ในงานอุตสาหกรรม (Mitsubishi PLC FX 5U, Mitsubishi GOT 2000) 30 ชั่วโมง1919
15การจัดการโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมยานยนต์ 30 ชั่วโมง291291
16การเชื่อมมิก/แม็ก 30 ชั่วโมง4141
17PLC ระดับ 2 30 ชั่วโมง2222
18การใช้เครื่องมือวัดละเอียดทางมิติ 30 ชั่วโมง2828
19ช่างเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 30 ชั่วโมง203192
20การออกแบบผลิตภัณฑ์จากงานปักผ้า 30 ชั่วโมง2525