รายงานแผนปฏิบัติการฝึกทักษะอาชีพ
โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ
เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต

ประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2567
จำนวนผู้แจ้งเข้ารับการฝึก(ข้อมูลกระทรวงการคลัง)
25,035 411,294 436,329
แผนปฏิบัติการ (คน)
23,276 390,033 413,309
จำนวนผู้เข้ารับการฝึก
11,598 270,109 281,707
ผ่านการฝึก
10,333 253,807 264,140
ไม่ผ่านการฝึก
1,265 16,302 17,567
จำนวนผู้แจ้งเข้าฝึกเพิ่มเติม
611 8,478 9,089
จำนวนผู้แจ้งไม่ประสงค์ฝึก
9,587 85,686 95,273
คงเหลือ
4,461 63,977 68,438
ร้อยละผลการดำเนินงาน 72.22 80.85 80.45
การใช้จ่ายงบประมาณ
2,068.1576 1,126.1255 510.2235 45.31
ดำเนินการเอง
2,045.2714 1,103.2393 499.5239 45.28
เบิกจ่ายแทนกัน
22.8863 22.8863 10.6996 46.75
**หน่วยนับ : ล้านบาท