สรุปข้อมูลโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ

ประจำวันที่ 28 พฤษภาคม 2567

ข้อมูลจากกระทรวงการคลัง
ชาย: 102,456 คน หญิง: 295,639 คน
รวม:398,095 คน
ปกติ: 387,103 คน พิการ: 10,992 คน
รวม:398,095 คน
มากกว่า 60 ปี: 75,904 คน
51-60 ปี : 101,456 คน
35-50 ปี : 120,530 คน
น้อยกว่า 35 ปี : 100,205 คน
รวม:398,095 คน