รายงานแผนปฏิบัติการฝึกทักษะอาชีพ
โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ
เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต
ประจำวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 ( ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด เวลา 14.00 น.)
ชาย: 9,159 คน หญิง: 2,439 คน
รวม:11,598 คน
ปกติ: 11,240 คน พิการ: 358 คน
รวม:11,598 คน
มากกว่า 60 ปี: 1,724 คน
51-60 ปี : 2,756 คน
35-50 ปี : 4,046 คน
น้อยกว่า ปี : 3,072 คน
รวม:11,598 คน
มากที่สุด : 11,364 คน
มาก : 208 คน
ปานกลาง : 23 คน
น้อย : 3 คน
รวม:11,598 คน