รายงานแผนปฏิบัติการฝึกทักษะอาชีพ
โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ
เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต
ประจำวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 ( ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด เวลา 14.00 น.)
ชาย: 58,850 คน หญิง: 211,259 คน
รวม:270,109 คน
ปกติ: 262,622 คน พิการ: 7,487 คน
รวม:270,109 คน
มากกว่า 60 ปี: 62,609 คน
51-60 ปี : 67,176 คน
35-50 ปี : 82,391 คน
น้อยกว่า 35 ปี : 57,933 คน
รวม:270,109 คน
60 ชั่วโมง: 6,342 คน
30 ชั่วโมง : 18,757 คน
18 ชั่วโมง : 245,010 คน
รวม:270,109 คน
 
มากที่สุด : 263,543 คน
มาก : 5,887 คน
ปานกลาง : 423 คน
น้อย : 134 คน
รวม:269,987 คน