สรุปข้อมูลโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ

ประจำวันที่ 28 พฤษภาคม 2567

ข้อมูลจากกระทรวงการคลัง
ชาย: 18,939 คน หญิง: 5,300 คน ปกติ: 23,549 คน พิการ: 690 คน มากกว่า 60 ปี: 3,328 คน
51-60 ปี : 4,911 คน
35-50 ปี : 7,737 คน
น้อยกว่า ปี : 8,263 คน