ประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2567

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยเพื่อจำหน่ายออนไลน์ 18 ชั่วโมง2121
2กัวซา 30 ชั่วโมง2121
3การดุนลาย 18 ชั่วโมง1818
รวม 6060