ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ
การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยเพื่อจำหน่ายออนไลน์ 18 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 20 มิถุนายน 2565 22 มิถุนายน 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 21 21