ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ
กัวซา 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 1 กุมภาพันธ์ 2565 4 กุมภาพันธ์ 2565 วัดควรค่าม้า 21 21