ประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2567

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การสร้างสื่อมัลติมีเดียเพื่อการท่องเที่ยว 18 ชั่วโมง4032
2การเชื่อมประกอบผลิตภัณฑ์ 18 ชั่วโมง2020
รวม 6052