ประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2567

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 45 กระบี่
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การสร้างผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 18 ชั่วโมง2020
2การซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้า 18 ชั่วโมง4141
รวม 6161