ประจำวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566

โครงการเสริมสร้างสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1เทคนิคการพ่นซ่อมสีรถยนต์ระบบซ่อมด่วน 30 ชั่วโมง00
2การซ่อมสมาร์ทโฟน 30 ชั่วโมง7364
3การควบคุมเครื่อง CNC Software Mach 3 และ Arduino 30 ชั่วโมง2525
4การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 ชั่วโมง2220
รวม 120109