ประจำวันที่ 24 เมษายน 2567

โครงการเสริมสร้างสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช
เทคนิคการพ่นซ่อมสีรถยนต์ระบบซ่อมด่วน 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 25 กรกฎาคม 2565 29 กรกฎาคม 2565 สพร.22 นครศรีธรรมราช 0 0