ประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2567

แรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 40 มุกดาหาร
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การแปรรูปและถนอมอาหารประเภทผลไม้ 30 ชั่วโมง2020
2เทคนิคการกรีดยาง 30 ชั่วโมง2020
รวม 4040