ประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2567

แรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การทอผ้าอัตลักษณ์เมืองมหาสารคาม 30 ชั่วโมง2020
2การย้อมสีธรรมชาติผ้าทอพื้นเมือง 18 ชั่วโมง2020
รวม 4040