ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2567

แรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม
การทอผ้าอัตลักษณ์เมืองมหาสารคาม 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 26 พฤษภาคม 2565 30 พฤษภาคม 2565 อำเภอเมืองมหาสารคาม 20 20