ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2567

แรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม
การย้อมสีธรรมชาติผ้าทอพื้นเมือง 18 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 15 ธันวาคม 2564 17 ธันวาคม 2564 บ้านหนองโน หมู่3 ตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 20 20