ประจำวันที่ 14 มิถุนายน 2567

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการ 6 ชั่วโมง3020
2การใช้โปรแกรม Microsoft Project ในการบริหารงานก่อสร้าง 12 ชั่วโมง2014
3เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 36 ชั่วโมง2020
รวม 7054