ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2567

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย
การใช้โปรแกรม Microsoft Project ในการบริหารงานก่อสร้าง 12 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
3 30 กรกฎาคม 2565 31 กรกฎาคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย 20 14