ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2567

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย
การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการ 6 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 28 ธันวาคม 2564 28 ธันวาคม 2564 รร.เลยพันไมล์รีสอร์ท ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย 30 20