ประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2567

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างซ่อมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ 18 ชั่วโมง2322
2การซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน 18 ชั่วโมง2323
3การประยุกต์ระบบโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร 30 ชั่วโมง2020
4เทคนิคการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 18 ชั่วโมง2323
รวม 8988