ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี
การประยุกต์ระบบโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
7 29 มีนาคม 2565 2 เมษายน 2565 อบต.เหล่าบก อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 20 20