ประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2567

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 30 ปราจีนบุรี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การทำผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติกและการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ 30 ชั่วโมง2020
2การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการแปรรูป 18 ชั่วโมง2020
รวม 4040