ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 30 ปราจีนบุรี
การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการแปรรูป 18 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 9 กุมภาพันธ์ 2565 11 กุมภาพันธ์ 2565 ปราจีนบุรี 20 20