ประจำวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566

โครงการเสริมสร้างสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 32 จันทบุรี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การสร้างงานศิลปะดิจิทัล NFTs Crypto Art 30 ชั่วโมง130130
2เทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์ในเครื่องปรับอากาศ 30 ชั่วโมง1611
รวม 146141