ประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2567

โครงการเสริมสร้างสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 32 จันทบุรี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1เทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์ในเครื่องปรับอากาศ 30 ชั่วโมง1611
2การสร้างงานศิลปะดิจิทัล NFTs Crypto Art 30 ชั่วโมง130130
รวม 146141