ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2567

โครงการเสริมสร้างสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 32 จันทบุรี
เทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์ในเครื่องปรับอากาศ 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 23 พฤศจิกายน 2564 26 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี 16 11