ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2567

โครงการเสริมสร้างสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 32 จันทบุรี
การสร้างงานศิลปะดิจิทัล NFTs Crypto Art 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 1 ธันวาคม 2564 10 ธันวาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี 130 130