ประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2567

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การเชื่อมไฟฟ้า (โครงหลังคาเหล็ก) 18 ชั่วโมง2020
2การแปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์ 18 ชั่วโมง2020
รวม 4040