ประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2567

แรงงานนอกระบบ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การจักสานผักตบชวา 18 ชั่วโมง2020
2การทำศิลปะประดิษฐ์ 18 ชั่วโมง2020
รวม 4040