ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การย้อมเส้นไหมจากสีธรรมชาติ 18 ชั่วโมง2020
2การย้อมสีธรรมชาติ 30 ชั่วโมง6060
3การทอผ้าไหมหรือผ้าฝ้าย 30 ชั่วโมง2020
รวม 100100