ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม
การย้อมสีธรรมชาติ 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
3 23 ธันวาคม 2563 27 ธันวาคม 2563 บ้านหนองบัวแปะ ต.สร้างแซ่ง อ.ยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม 20 20
4 15 มีนาคม 2564 19 มีนาคม 2564 จังหวัดมหาสารคาม 20 20
5 30 มิถุนายน 2564 4 กรกฎาคม 2564 บ้านพงโพด หมู่ที่ 5 ตำบลหนองสิม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 20 20