ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม
การทอผ้าไหมหรือผ้าฝ้าย 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 18 ธันวาคม 2563 22 ธันวาคม 2563 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติขามเรียง ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 20 20