ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การทำผลิตภัณฑ์ยาหม่องและสบู่สมุนไพร 18 ชั่วโมง4040
2การทำผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 18 ชั่วโมง6054
รวม 10094