ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท
การทำผลิตภัณฑ์ยาหม่องและสบู่สมุนไพร 18 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 15 ธันวาคม 2563 17 ธันวาคม 2563 ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 20 20
2 15 มีนาคม 2564 17 มีนาคม 2564 ที่ทำการกำนันตำบลเที่ยงแท้ หมู่ที่ 9 ตำบลเที่ยงแท้ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 20 20