ประจำวันที่ 30 กันยายน 2564

โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท
การทำผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 18 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 16 กุมภาพันธ์ 2564 18 กุมภาพันธ์ 2564 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 8 บ้านวังขนุน ต.ห้วยกรดพัฒนา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 20 17
2 20 กรกฎาคม 2564 22 กรกฎาคม 2564 ศาลาวัดศรีมณีวรรณ หมู่ 2 ต.คุ้งสำเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 20 18
3 25 สิงหาคม 2564 27 สิงหาคม 2564 ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ วัดบ่อแร่ ต.บ่อแร่ อ.วัดสิงห์ 20 19