ประจำวันที่ 21 กันยายน 2563

โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ลำดับที่ หน่วยงาน เป้าหมาย จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
รวม800800796
1สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา120120119
2สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี200200200
3สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา200200197
4สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส280280280