ประจำวันที่ 8 กรกฎาคม 2563

โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ลำดับที่ หน่วยงาน เป้าหมาย จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
รวม800480417
1สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา120100100
2สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี200120100
3สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา20014097
4สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส280120120