ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2567

พัฒนาสมรรถนะบุคลากรเฉพาะทางรองรับอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1เทคนิคการขับรถยกสินค้าอย่างปลอดภัย (ระดับสูง) 30 ชั่วโมง9999
2ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น สำหรับปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูง และปั้นจั่นอยู่กับที่ชนิดอื่น 30 ชั่วโมง1616
3นักปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางถนน ระดับ ๑ 30 ชั่วโมง1616
4ผู้ควบคุมปั้นจั่นชนิดเหนือศีรษะ 30 ชั่วโมง1616
5เทคนิคการขับรถเชิงป้องกันและปลอดภัย 30 ชั่วโมง274274
6เทคนิคการขับรถยกและจัดการคลังสินค้า 36 ชั่วโมง225225
7เทคนิคการขับรถลากจูง (ขนส่งวัตถุอันตราย) 210 ชั่วโมง4646
รวม 692692