ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2567

พัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ
กองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ 240 ชั่วโมง250247
2การขนส่งทางทะเลและทางอากาศ (Seafreight & Airfreight) 60 ชั่วโมง5251
รวม 302298