ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2567

พัฒนาสมรรถนะบุคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์
สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีประมวลผลแบบกลุ่มเมฆกับระบบอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์ 30 ชั่วโมง4640
2การประยุกต์ใช้ PLC ในงานอุตสาหกรรม 30 ชั่วโมง1818
3การออกแบบชิ้นส่วนในระบบอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์ – การขึ้นรูปฟรีฟอร์ม 30 ชั่วโมง179
4การประยุกต์ใช้โปรแกรม Plant Simulation เพื่อลดความสูญเสียในการผลิตอัตโนมัติ 30 ชั่วโมง2321
5การออกแบบโปรแกรมควบคุมระบบอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์ - ไฟไนต์สเตตแมชชีน 30 ชั่วโมง8279
6การประยุกต์ใช้ Simatic TIA Portal และ ระบบ IoT 30 ชั่วโมง180163
7การออกแบบชิ้นส่วนในระบบอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์ – การขึ้นรูปโมเดล การประกอบ และการสร้างแบบ 30 ชั่วโมง3731
8การเขียนแบบวิศวกรรมด้วยคอมพิวเตอร์สำหรับระบบอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์ - การประยุกต์ใช้ 30 ชั่วโมง7558
9การซ่อมและบำรุงรักษาอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน (โดรน) 30 ชั่วโมง10493
10การประยุกต์ใช้โปรแกรม Plant Simulationเพื่อการออกแบบโมเดลและจำลองการผลิตอัตโนมัติ 30 ชั่วโมง2924
11การออกแบบและเขียนแบบเครื่องกล 3 มิติ ด้วยซอฟต์แวร์ Autodesk Inventor 30 ชั่วโมง1818
12การจำลองและวิเคราะห์ความแข็งแรงของชิ้นส่วนทางกลในงานเมคคาทรอนิกส์ 30 ชั่วโมง6959
13การใช้โปรแกรม Totally Integrated Automation Portal (TIA) 30 ชั่วโมง196170
14การประกอบชิ้นส่วนทางกลและการจัดการไฟล์งานประกอบขนาดใหญ่ 30 ชั่วโมง1917
15การใช้โปรแกรม NX Mechatronics Concept Design - การประยุกต์ใช้งาน 30 ชั่วโมง2019
16การประยุกต์ใช้ TECNOMATIX PROCESS SIMULATE จำลองการทำงานหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 30 ชั่วโมง3935
17การใช้โปรแกรม NX Mechatronics Concept - Design ชั้นสูง 30 ชั่วโมง1813
18การเขียนแบบวิศวกรรมด้วยคอมพิวเตอร์สำหรับระบบอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์ - ขั้นสูง 30 ชั่วโมง3529
รวม 1,025896